บริษัท ฮัลโหลแอดส์ จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัท ฮัลโหลแอดส์ จำกัด และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) และเป็นตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น และจะป้องกันสิทธิความเป็นส่วนตัวตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นโยบายนี้ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการบนหน้าเว็บไซต์ www.helloads.net (“เว็บไซต์”) และให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งเตือนไว้บนลิงก์ของนโยบายนี้เป็นเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ประกอบด้วย

-     นโยบายฉบับนี้ใช้กับใครบ้าง

-     ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บรวบรวม

-     เมื่อไหร่ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม

-     วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

-     ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

-     สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

-     การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

-     การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

นโยบายฉบับนี้ใช้กับใครบ้าง

1)   ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และผู้ติดต่อไม่ว่าช่องทางใด ๆ

2)   ลูกค้า และผู้ใช้บริการของบริษัท

3)   คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทน ผู้ให้บริการช่วง

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บรวบรวม

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1)   ชื่อและนามสกุล

2)   ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ (ประเทศ) เบอร์โทรศัพท์ และ email address

3)   ชื่อสังกัดของท่านอันเกี่ยวกับการจ้างงาน เกี่ยวข้อง หรือให้ความร่วมมือ

4)   รายละเอียดการขอรับบริการ เช่น บริการที่ต้องการ ประเภทของลูกค้าที่ต้องการติดต่อขอรับบริการ วันนัดหมาย จำนวนผู้เข้าร่วม ชื่อนามสกุลของผู้เข้าร่วม และ/หรือ รายละเอียดการประชุม

5)   ข้อมูลเฉพาะ หรือรายละเอียดที่ท่านกรอก เพื่อขอรับบริการ

6)   เลขที่บัญชี

 

เมื่อไหร่ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม

1)   เมื่อท่านอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์

2)   บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านได้ดำเนินการกรอกและยืนยันการส่งแบบฟอร์มเพื่อให้บริษัททำการติดต่อกลับ

2)   เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด ๆ ทั้งทางโทรศัพท์ หรือทาง อีเมลล์ และในช่องทางอื่น ๆ

3)   เมื่อท่านจัดส่งข้อมูลของท่านเพื่อการจัดทำสัญญา หรือเพื่อการดำเนินงานตามสัญญากับบริษัทไม่ว่ารูปแบบใด ๆ

หมายเหตุ

-     ท่านรับทราบว่าการปฏิเสธ ไม่ยินยอม หรือไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้นอาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บริการบริการบางอย่างได้ หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1)   เพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ หรือการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทดียิ่งขึ้น

2)   เพื่อให้บริษัททำการติดต่อกลับเพื่อการนำเสนอแผนงาน ราคา เงื่อนไข สิทธิพิเศษ โปรโมชั่น รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ด้วย

3)   เพื่อใช้ในการจัดทำสัญญา หรือดำเนินงานตามสัญญากับบริษัท

4)   เพื่อใช้ในการประมวลผล การวิเคราะห์ ยื่นยันความถูกต้อง หรือการระบุตัวตนของท่าน เพื่อดำเนินการทางธุรกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการบริการของบริษัท

5)   เพื่อให้คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทน ผู้ให้บริการช่วง ทำการประมวลผลข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือเพื่อให้บริการตามสัญญา

6)   เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดการนำเสนอข้อเสนอและบริการใหม่ ๆ รวมถึง การแจ้งอัพเดตข่าวสาร โปรโมชั่น การบริการ เป็นครั้งคราว

7)   เพื่อการดำเนินการทางกฎหมายตามที่กฎหมายอาจให้อำนาจในการกระทำการ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

8)   เพื่อใช้ในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม การดำเนินการทางศาล หรือใช้เพื่อการปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้จนกว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะสิ้นไป อย่างไรก็ดีบริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงสำเนาต่าง ๆ หากท่านได้ทำการแจ้งเพื่อถอนความยินยอม และ/หรือการเก็บรวบรวมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไป

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1)   สิทธิในการขอถอนความยินยอมเพื่อการประมวลข้อมูล

2)   สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อขอรับสำเนาของข้อมูล และ/หรือเพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด

3)   สิทธิในการขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

4)   สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

5)   สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6)   สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ปรับปรุง หรือทำให้สมบูรณ์

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่น นโยบายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ บริษัทแนะนำให้ท่านใช้ความระมัดระวังเมื่อออกจากเว็บไซต์นี้ และขอให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นก่อนการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเว็บไซต์นั้น

 

การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ฮัลโหลแอดส์ จำกัด เลขที่ 184/140 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น  23  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel: 020786788

Email:  hello@helloads.net , dpo@helloads.net

 

วันที่  31 พฤษภาคม 2565